bảng từ xanh kẻ ô ly tiểu học khung nhỏ, bang tu xanh khung nho