bảng trượt ngang, bảng kéo, bảng trượt nguyên khối, bảng trượt 4 cánh ,